ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE

 

La procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect “Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor la proiectului de investiție:”Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda”
MUNICIPIUL TURDA invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de achizitie publica .

Denumirea: MUNICIPIUL TURDA

1. Cod unic de inregistrare: 4378930.
2. Sediul: Turda , P-ta 1 Decembrie 1918 nr.28, jud. Cluj.
3. Telefon/fax: 0264-313160, 0264-311153.
4. Pagina de internet: www.primariaturda.ro.
5. Procedura de atribuire: achizitie directa.
6. Sursa de finantare a contractului: buget local.
7. Obiectul contractului: “Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor la proiectului de investiție:”Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda”.
8. Durata contractuala: pana la data de 31 decembrie 2020.
9. Cod CPV 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)
10. Informatii si clarificari: e-mail: achizitii@primariaturda.ro, telefon: 0264-311153.
11. Data limita pentru depunerea ofertei: 02.09.2019, ora 15.00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii@primariaturda.ro
12. Valoarea estimata a achizitiei: 51.500 lei fara TVA.
13. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, cu conditia respectarii conditiilor impuse in caietul de sarcini si a incadrarii in valoarea estimata.
14. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. Moneda in care se transmite oferta de pret: lei fara TVA.
15. Limba in care se redacteaza oferta: limba romana.
16. Modalitati de plata: conform contract.
17. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
19. Propunerea tehnica va respecta cerintele din caietul de sarcini atasat, iar ofertantul va prezenta documentele solicitate la Cap. 3, pct. 3.1 din caietul de sarcini, in vederea calificarii. Ofertantul trebuie sa aiba posibilitatea sa presteze serviciul ofertat, conform cerintelor caietului de sarcini.
20. Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii serviciului. Oferta de pret va include toate cheltuielile ofertantului.
22. Legislatie aplicabila:
a) Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
b) HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
c) Legea nr.100/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
d) H.G. 300/2006

Se va incheia contractul de servicii cu ofertantul a carui oferta este admisibila si respecta conditiile minime obligatorii prevazute in Caietul de Sarcini.
Informatii suplimentare se pot obtine la e-mail: achizitii@primariaturda.ro sau tel: 0264-311153 pana la data limita de depunere a ofertelor.

Intocmit,
Compartiment Achizitii Publice
Ilinca Salajean


Documente atasate
Caiet de sarcini

X