ANUNȚ – INVITAȚIE DE PARTICIPARE – La procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru: Servicii de publicitate în mass-media

ANUNȚ – INVITAȚIE DE PARTICIPARE
La procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru:
Servicii de publicitate în mass-media.

MUNICIPIUL TURDA invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de achiziție publică pentru: Servicii de publicitate în mass-media .

Denumirea: MUNICIPIUL TURDA

1.Cod unic de înregistrare: 4378930
2.Sediul: Turda , P-ta 1 Decembrie 1918 nr.28. jud. Cluj
3.Telefon/fax: 0264-313160, 0264-311153
4.Pagina de internet: www.primariaturda.ro
5.Procedura de atribuire: achizitie directa
6.Sursa de finanțare a contractului: buget local
7.Obiectul contractului: Servicii de publicitate în mass-media.
8.Durata contractuală: de la 15.04.2018 până la 31.12.2018 cu posibilitatea de prelungire pentru primele patru luni din 2019
9. Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate ( Rev.2)
10.Informații și clarificări: Ofertanții interesați pot să solicite Caietul de Sarcini al achiziției la Compartiment Achiziții Publice, e-mail:achizitii@primariaturda.ro, Tel:0264-311153
11. Data limită pentru depunerea ofertei: 05.04.2018, ora 10.00
12. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 05.04.2018, ora 10.00, la sediul autorității contractante
13. Valoarea estimată a achiziției: 106.800 Lei fără TVA
14. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA
15. Moneda în care se transmite oferta de preț:
lei fără TVA
16. Limba în care se redactează oferta: limba română
17. Modalități de plată: plata se va efectua lunar, în lei, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii la registratura autorității contractante
18. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 40 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
19. Ofertantul trebuie să aibă posibilitatea să presteze serviciul ofertat, conform cerinţelor caietului de sarcini.
20. Oferta financiară va include toate costurile aferente îndeplinirii serviciului. Oferta de preț va include toate cheltuielile ofertantului.
21. Achiziția directă se va realiza prin catalogul electronic – Atribuirea se va realiza după cum urmează (pentru ofertele care respectă specificațiile solicitate în Caietul de Sarcini):
a) pentru presa scrisă: – în funcție de tirajul pe săptămână;
b) pentru presa online – în funcție de numărul de vizitatori unici.
22. Legislatie aplicabilă:
a) Legea 98/2016 privind achizițiile publice
b) HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru din Legea
98/2016 privind achizițiile publice
c) Legea nr.100/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Ofertanții care doresc să depună oferte, vor posta pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica proceduri-cumpărări directe-catalog de produse/servicii/lucrări, sub denumirea: ” Servicii de publicitate în mass-media pentru MUNICIPIUL TURDA „, Cod CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2) până la data de: 05.04.2018, ora 10:00, și vor trimite o adresă la adresa de mail achizitii@primariaturda.ro prin care vor înștiința autoritatea contractantă că au postat oferta în catalogul electronic. De asemenea, ofertanții vor trimite odată cu adresa : propunerea tehnică, copia certificatulului constatator și descrierea experienței similare. Oferta financiară va fi în concordanță cu grilele prevazute în caietul de Sarcini și se va posta în SEAP.

Se vor încheia contracte cu toți ofertanții a căror ofertă este admisibilă (respectă condițiile minime obligatorii prevăzute în Caietul de Sarcini). Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, e-mail: achizitii@primariaturda.ro sau Tel: 0264-311153 până la data limită pentru postarea ofertelor în catalogul electronic SEAP .

Întocmit,
Compartiment Achiziții Publice,
Berar Mărioara

X