Anunţ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Turda anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului finanțări externe și relații internaționale.

Condiţii specifice pentru ocupare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință științe sociale, domeniul de licență sociologie sau științe ale comunicării
Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Perfecționări: managementul proiectelor, nivel de studii minim 1 semestru

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Biroul Resurse Umane, din cadrul Primăriei municipiului Turda, camera 48, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae – tip EUROPASS,
3. copia actului de identitate,
4. copia diplomei de studi și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Biroului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere se va organiza un interviu. Data, locul şi ora susţinerii acestuia vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei municipiului Turda – www.primariaturda.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, telefon: 0264.317199.

Publicat azi, 09 octombrie 2017

 

Descarcă documente
Model Cerere
Rezultate Selecție
Rezultate

X