ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

Municipiul Turda prin autoritatea executivă Primarul municipiului Turda, cu sediul în Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28 prin aparatul propriu de specialitate Direcția Impozite și Taxe Locale, în temeiul art. 250 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15 Februarie 2018     ora  13°°    în localitatea Turda, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile aflate în  proprietatea lui:  KASSAS MOHAMED NIDAL, cu domiciliu în București, B-dul Unirii nr. 5, Bl. B1, etaj 5, ap. 15, sector 1.

Executarea silită are la bază dosarul de executare nr. 1001684

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale  Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, în lei fără TVA
  1. Imobil situat în Turda, jud. Cluj, str. 22 Decembrie 1989  nr. 12C, etaj 1, ap. 6, compus din : cameră, bucătărie, cămară, baie, sas,  în  suprafață utilă de 36,85 mp cu cota părților comune indivize aferentă de 1,36/100 parte din clădirea executată pe terenul din cf col 52517, cu nr. top 7302/1/1/9/2 în suprafață de 864 mp, din care cota de 13,79/864 parte din teren  în proprietate.
Imobil evaluat la 46.000 lei, prețul de poprire a licitației.
  1. Imobil situat în Turda, jud. Cluj, strada 22 Decembrie 1989  nr. 12C, etaj 1,  ap. 7 compus din : cameră, bucătărie, cămară, baie, sas,  în  suprafață utilă de 36,85 mp cu cota părților comune indivize aferentă de 1,36/100 parte din clădirea executată pe terenul din cf col 52517, cu nr. top 7302/1/1/9/2 în suprafață de 864 mp, din care cota de 13,79/864 parte din teren  în proprietate.
Imobil evaluat la 46.000 lei, prețul de poprire a licitației.

Invităm pe aceasta cale pe toți care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare  înainte  de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pâna cel târziu în data de 14 Februarie 2018 orele 15°° urmatoarele:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare ori a scrisorii de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la Municipiul Turda – Trezoreria Operativă Municipiul Turda – cont RO86TREZ2195006XXX000064. Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub forma scrisorii de garanţie bancară.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport.

Ofertele de cumpărare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Turda , direct sau transmise prin poștă, în plic cu adresă de înaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex, telefax, e-mail. Data limită pentru depunerea ofertelor este ziua anterioară licitației, respectiv până în 14 Februarie 2018, pâna la orele 15°°.

Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.
Informații suplimentare la Primaria Municipiului Turda, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, Direcția Impozite și Taxe Locale Serviciul Executori Bugetari, camera 17.

Data afișării: 29 Ianuarie 2018

Conducătorul organului fiscal
Elena Fărcășan

Consilier juridic
Codruța Crișan

Întocmit,
Şef serviciu
Geneta Furnya Ispas

   

         

X