Dispoziție privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din data de 6 si 7 octombrie 2018

D I S P O Z I T I E

privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii
referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din data de 6 si 7 octombrie 2018

Primarul municipiului Turda, dl. Cristian -Octavian Matei;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, precum si pentru unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei,
Luand in considerare prevederile HG nr. 743/2018 privind aprobarea programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
Avand in vedere prevederile art.4 din HG nr. 464/2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, precum si numerotarea si aducerea la cunostinta publica a sectiilor de votare;
In baza Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 16/2016 privind conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare din tara, precum si a sediilor acestora;
Conform prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

D I S P U N :

Art.1. Se stabileste delimitarea si numerotarea sectiilor de votare organizate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Turda in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din data de 6 si 7 octombrie 2018 , conform Anexei, parte integranta la prezenta dispozitie.

Art.2.Prezenta dispozitie se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum si persoanelor nominalizate sa opereze in Registrul electoral.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

AVIZAT,
SECRETAR MUN. TURDA
PAULA LETITIA MIC

X