Hotărârea nr. 1 privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare

Consiliul Localal al municipiului Turda intrunit in sedinţa extraordinară din data de 09.01.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Conform avizului comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice;
În temeiul art. 45 alin. 2, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
– art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin. 1, lit. c, alin. 3 și alin. 5 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, forma la zi;
– art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Analizând expunerea de motive nr. 42/28.12.2017 precum și raportul de specialitate nr. 4800/2/28.12.2017 al Directiei de Impozite şi Taxe Locale prin care se propune modificarea art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la aprobarea şi instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii care refuză încheierea contractului cu operatorul şi a celor a căror contract a fost denunţat unilateral ca urmare a neachitării obligaţiilor, în sensul prorogării termenului de aplicare a taxei de salubrizare până la 01.07.2018;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin. 2, lit. d, art. 45 alin. 2 si 6 şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 şi alin. 6 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, precum şi ale Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se prorogă termenul prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Turda şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare, până la 01.07.2018.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi operatorului de serviciu de salubritate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Micu Ovidiu Dorel
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

 

X