Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.01.2019.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2019, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Văzând raportul comisiei de analiză a dosarelor depuse la Primăria municipiului Turda, raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local, pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.
În conformitate cu prevederile art. 6^2 alin. 3 din Legea nr. 89 / 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 152 / 1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, a H.G.R. nr. 592 / 2006 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 / 1998, ale HCL nr. 58/2017 şi a HCL nr. 20 / 2007;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 5, lit. a , alin. 6, lit. a, pct. 17 şi art. 45 alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată privind Administraţia Publică Locală, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinat închirierii, cu o cameră, înscrise în Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinat închirierii, cu două camere, înscrisă în Anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3. Închirierea locuinţelor se va face de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi GIS în conformitate cu prevederile art. 6^2, alin. 4 din Legea nr. 89/2008, pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţelor.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Tehnice, Serviciului Administrare Fond Locativ şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X