Hotărârea nr. 103 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii:” Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii:” Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.05.2019;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian MATEI;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 11163 din 22.05.2019 al Serviciului Dezvoltare Publica si Investitii;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 republicata pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013
Avand in vedere prevederile O.U.G. 114/2018, art. 71, alin.1, citam:
“(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”.
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice si Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 209/2017,
Luand in considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba Devizul general actualizat si principalii indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020, inscrisi in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba finantarea de la bugetul local al municipiului Turda a cheltuielilor in suma totala de 474.882,85 lei ( TVA inclus ), conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: ”Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu, in municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judetul Cluj in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational”.
Art. 3. Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari orice alta prevedere avand acelasi obiect de reglementare isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice si Direcţiei Tehnice în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X