Hotărârea nr. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 104 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinţă ordinară în data de 23.05.2019;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 alin 3, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se alege domnul consilier local Roş Nicolae în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Turda pentru perioada iunie 2019 – august 2019.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și persoanei desemnate la art. 1 al prezentei hotărâri în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X