Hotărârea nr. 105 privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 26.04.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având in vedere raportul de specialitate nr. 2675/16.04.2018 al Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război;
Având in vedere adresa nr. 2675 din 16.04.2018, prin care Ministerul Apărării Nationale – Direcţia calităţii vieţii personalului, solicită luarea unor măsuri de sprijin social pentru veteranii de război de pe raza municipiului Turda;
Luând în considerare faptul ca la nivelul municipiului Turda există un numar de 12 de veterani de razboi, mentionaţi în tabelul anexat;
Conform prevederilor Legii nr. 44/1998 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de razboi, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011, ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
Tinand cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1, pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 6, lit. a, pct. 2, ale art. 45, alin. 1, alin. 6, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă acordarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, precum şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial menţionaţi în tabelul anexat prezentei hotărâri, în sumă de 1000 lei/persoană.
Art. 2. Ajutoarele băneşti prevazute la art. 1, in valoare de 12.000 lei, se vor acorda în baza documentelor doveditoare, din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Eonomice şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 3
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X