Hotărârea nr. 106 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda, elaborat din
În baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.1 din 19.03.2018;
Având în vedere raportul de specialitate al S.U.A.T.C. nr. 8724/121/U/26.04.2018, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completări şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. d-e, alin. 5, lit. c, ale art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal privind Zona Băi Sărate, pentru implementarea Planului de management și a Regulamentului Sitului de importanță comunitară Sărăturile Ocna Veche, ROSCI0223, în Municipiul Turda, în baza Avizului de Oportunitate nr. 1 din 19.03.2018, a Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U. nr. 9/26.04.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 8724/121/M/26.04.2018, cu următorii indici urbanistici:
a) Zonă de locuire – regim de înălţime de la min. 3 niveluri (S/D+1+M/E sau P+2 sau P+1+M) până la max.P+4
– P.O.T. max.= 40%
– C.U.T. max.= 2,0, proporțional: la 3 niveluri CUTmax.1,2; la 5 niveluri CUTmax.2,0);

b) Zonă protejată naturală – regim de înălţime max. 3 niveluri (S/D+1+M/E sau P+2 sau P+1+M)
– P.O.T. max.= 5%
– C.U.T. max.= 0,2;
c) Zonă de parcuri, agrement, recreere, sport, activități turistice-balneare – regim de înălţime de max. 3 niveluri (S/D+1+M/E sau P+2 sau P+1+M)
– P.O.T. max.= 40%
– C.U.T. max.= 1,6;

d) Zonă cu interdicție de construire – nu e cazul la indicatori urbanistici.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Arhitectului Şef, Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale şi Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X