Hotărârea nr. 107 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda și Serviciul Public de Asistență Socială Turda pentru depunerea și implementarea proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”,

Hotărârea nr. 107 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda și Serviciul Public de Asistență Socială Turda pentru depunerea și implementarea proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”,

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Turda și Serviciul Public de Asistență Socială Turda pentru depunerea și implementarea proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian MateI şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 8670/26.04.2018;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 – pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 2 – pentru administrație publică locală, servici publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a; art. 45, alin. 1; art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Municipiul Turda și Serviciul Public de Asistență Socială Turda pentru depunerea și implementarea proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, să reprezinte parteneriatul și să semneze toate documentele proiectului „Construirea și dotarea unui Centru multifuncțional în Băile Turda”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciul Public de Asistență Socială Turda şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X