Hotărârea nr. 11 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor
din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2019 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 – a locuinţei, modificată şi completată, Legea nr. 241/2001 şi a H.G.R. nr. 1275/2000, privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul comisiei de analiză a dosarelor depuse la Primăria municipiului Turda, raportul de specialitate al Serviciului Administrare Fond Locativ şi avizul Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Turda – pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 5, lit.a, alin. 6, lit.a, pct. 17, art. 45 alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda:
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă listele de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor sociale cu o cameră şi cu două camere, înscrise în Anexele nr. 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă listele de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, cu o cameră şi cu două camere, înscrise în Anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Tehnice, Serviciului Administrare Fond Locativ şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X