Hotărârea nr. 110 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea” și a indicatorilor tehnico-economici,

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea” și a indicatorilor tehnico-economici,

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea” și a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 8702/26.04.2018;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, ale Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b și art. 126, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea” și indicatorii tehnico-economici, inscrisi in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă –
abţineri 5
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X