Hotărârea nr. 111 privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF. nr. 63478, CF. nr. 63518 şi CF. nr. 63519

Hotărârea nr. 111 privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF. nr. 63478, CF. nr. 63518 şi CF. nr. 63519

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa de îndată din data de 07.05.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operatiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF. nr. 63478, CF. nr. 63518 şi CF. nr. 63519, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, , precum si referatul de admitere (alipire imobile) nr. 15923/04.05.2018 emis de catre B.C.P.I. Turda
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 2 lit. e şi alin. 6, art. 115, alin.1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în:
– CF. nr. 63478 Turda, în suprafaţă de 5973 mp
– CF. nr. 63518 Turda, în suprafaţă de 582 mp
– CF. nr. 63519 Turda, în suprafaţă de 224 mp
conform referatului de admitere (alipire imobile) cu nr. 15923/04.05.2018 şi a documentaţiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi înscrierea lotului rezultat în cartea funciară astfel:
– imobil prevăzut cu nr. cadastral nou 63533 în suprafaţă măsurată de 6779 mp, proprietar Municipiul Turda – Domeniul Public cu titlul de drept lege;
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala şi Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 5
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X