Hotărârea nr. 112 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Hotărârea nr. 112 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa de îndată din data de 07.05.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
În considerarea prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale art. 12.2 din Actul Constitutiv al Societăţii Compania de Apă Arieş SA, precum şi ale HCL nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA nr. 6015/20.04.2018, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 323/24.04.2018, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. 1, alin. 6, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Grigoriu Gheorghe Dan, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj, la data de 23.05.2018, ora 11.00, respectiv în data de 24.05.2018, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Consiliul Local sub nr. 323 din data de 24.04.2018, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul I al ordinei de zi, “Aprobarea raportului Auditorului”.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul II al ordinei de zi, “Aprobarea raportului administratorilor”.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul III al ordinei de zi, “Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2017”.
Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul IV al ordinei de zi, “Aprobarea BVC aferent anului 2018”.
Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul V al ordinei de zi, “Aprobarea repartizării profitului”.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VI al ordinei de zi, “Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie şi a directorilor pentru exerciţiul financiar 2017”.
Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VII al ordinei de zi, “Aprobarea ipotecării unui imobil în vederea garantării liniei de credit acordate de BCR S.A.”.
Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VIII al ordinei de zi, “Aprobarea modificării remuneraţiei administratorilor în urma schimbării legislaţiei fiscale”.
Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieş SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 16
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

X