Hotărârea nr. 113 privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.06.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei, precum si a consilierilor locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian ;Avand in vedere cererea ACS Sticla Ariesul Turda, nr. 30/18012019 raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala, precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda–pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare.Tinand cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată, precum si de prevederile art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) şi art 67^1 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin(1), alin. (3), lit. “c”, alin (7) lit “a”art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată precum şi ale regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba contributia financiara a Municipiului Turda catre Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, in suma de 100.000 lei lunar, pe o perioada cuprinsa intre 01.07.2019-31.12.2019.
Art. 2. Cuantumul contributiei financiare lunare a Municipiului Turda, se va vira in contul Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda.
Art. 3. Incepand cu data prezentei hotarari orice alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Seviciului Administraţie Publică Locală, Asociatiei Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, d-lui Zoltan Radu-Cosmin, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X