Hotărârea nr. 113 privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria, în perioada 25 – 27 mai 2018

Hotărârea nr. 113 privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria, în perioada 25 – 27 mai 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa de îndată din data de 07.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria, în perioada 25 – 27 mai 2018, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere invitaţia oraşului înfrăţit Kiskunfelegyhaza, de a participa la manifestările organizate în memoria reînfiinţării oraşului, în perioada 25 – 27 mai 2018 şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 9256/04.05.2018;
Având în vedere prevederile HGR nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare şi HGR 436/2002, privind deplasarea în străinătate a personalului român;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, litera e, alin. 7, litera c, art. 45 alin. 1, 2 şi 6 din legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă deplasarea la Kiskunfelegyhaza – Ungaria, în perioada 25 – 27 mai 2018, în vederea participării la manifestările organizate în memoria reînfiinţării oraşului, a unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda formată din:
1. Csep Leylla – consilier local
2. Zoltan Radu Cosmin – consilier local
3. Moldovan Emil – consilier local
Art. 2. Cheltuielile privind deplasarea se suportă conform prevederilor legale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice şi persoanelor desemnate la art. 1 în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X