Hotărârea nr. 114 privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a finalei Cupei Challenge EHF 2018

Hotărârea nr. 114 privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a finalei Cupei Challenge EHF 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinşa de îndată din data de 07.05.2018 .
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda a finalei Cupei Challenge EHF 2018, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publică Locală;
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1, art. 18^1, alin. 1, lit.b si art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, precum si ale art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45 alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Turda, pe anul 2018, capitolul “Cultură, recreere, religie” a sumei de 170.000 lei în vederea organizării finalei Cupei Challenge EHF 2018 în parteneriat cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, în vederea desfăşurarii în cele mai bune condiţii a acestei competiţii internaţionale.
Art. 3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Turda să semneze în numele Municipiului Turda, cu Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda protocolul de colaborare prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală şi Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda al Municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

X