Hotărârea nr. 114 privind suplimentarea contributiei financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociatia Handbal Club Potaissa Turda

Hotărârea nr. 114 privind suplimentarea contributiei financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociatia Handbal Club Potaissa Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.06.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, catre Asociatia Handbal Club Potaissa Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei.
Avand in vedere cererea Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, nr. 12.684/12.06.2019, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala, precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda–pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare.
Tinand cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată, precum si de prevederile art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) şi art 67^1 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata;
In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) , art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (2) litera “b”, alin (3) , art 67^1 si art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, precum si ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct 6, art 45 alin (1), art.115, alineatul (1), litera “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aproba suplimentarea contributiei financiare lunare, din partea municipiului Turda, catre Asociatia Handbal Club Potaissa Turda, cu suma de 25.000 lei, pana la concurenta cheltuielilor totale ocazionate de participarea echipei in Cupa Challenge.
Art. 2 Contributia financiara lunara stabilita, va fi virata in contul asociatiei pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Asociatia Handbal Club Potaissa Turda, Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 14
împotrivă –
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.

 

Vezi hotărârea completă

X