Hotărârea nr. 115 privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafata de 41.06 ha

Hotărârea nr. 115 privind aprobarea unui Addendum, la amenajamentul silvic, pentru suprafata de 41.06 ha

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Addendum la amenajamentul silvic pentru suprafata de 41.06 ha, din padure cu rol de protectie, in padure-parc, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere expunerea de motive, precum şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum si avizul Comisiei nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda
Luând în considerare
– prevederile Legii nr. 46/2008- Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, normele tehnice din 23 iulie 2018 privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier;
– prevederile art. 36 alin. (2) lit. „ b”, alin. (4) lit. „c”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) art.115, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Aprobarea unui Addendum la amenajamentul silvic pentru terenul în suprafaţă de 41.06 ha, identificat în Hotararea Comisiei Judetene nr. 150/07.04.2015, anexa 56, din pădure cu rol de protecţie, în pădure-parc.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Urbanism si Amenajare a Teritoriului, Ocolului Silvic Valea Ierii S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 13
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X