Hotărârea nr. 116 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp., proprietatea Municipiului Turda

Hotărârea nr. 116 privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren în suprafaţă de 350 mp., proprietatea Municipiului Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unui teren proprietatea Municipiului Turda, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere expunerea de motive, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum si avizul Comisiei nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda
Luând in considerare
– prevederile art. 37, litera “b” din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 36 alin. (2) lit. „ b”, alin. (4) lit. „ c”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) art.115, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu compensare, a unei suprafeţe de 350 mp, din terenul situat în UP VIII Turda, UA 30D%, =3,1 Ha, înscris în Titlul de Proprietate nr. 27533/22.06.2017, aflat în domeniul public al Municipiului Turda.
Terenul în suprafaţă de 350 mp, nu face obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul instantelor judecătoreşti;
Art. 2. (1) Se oferă în compensarea suprafeţei de 350 mp. descrisă la art. 1, pentru împădurire, terenul identificat în C.F. 64166 Turda, prevazut cu nr. Cad. 64166, în suprafaţă de 1050 mp., teren aflat în domeniul privat al Municipiului Turda;
(2) Terenul oferit în compensare conform aliniatului (1), nu face parte din fondul forestier naţional, nu este limitrof perdelelor forestiere de protecţie şi rămâne în proprietatea municipiului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Urbanism si Amenajare a Teritoriului, Ocolului Silvic Valea Ierii S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 13
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X