Hotărârea nr. 117 privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2.700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 117 privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2.700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind privind oferirea în compensare a unui teren în suprafaţă de 2.700 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Turda, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere expunerea de motive, raportul de specialitate comun al Serviciului Administraţie Publică Locală şi SUAT precum si avizul Comisiei nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al municipiului Turda
Luând in considerare
– prevederile art. 37, litera “b” din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 36 alin. (2) lit. „ b”, alin. (4) lit. „ c”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) art.115, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se oferă un teren în suprafaţă de 2.700 mp. aflat în domeniul privat al municipiului Turda, identificat în C.F. 64165 Turda, prevazut cu nr. Cad. 64165, în compensarea unei suprafeţe de 900 m.p. situate în UP VIII Turda, UA 30 RP2-Pepiniera Mihai Viteazu, identificată în CF 54549 Turda, aflată în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor « Romsilva RA », Direcţia Silvică Cluj Napoca, în vederea scoaterii definitive a acestuia din urmă, din fondul forestier naţional;
Art. 2. Terenul oferit în compensare conform al. (1), nu face parte din fondul forestier naţional, nu este limitrof perdelelor forestiere de protecţie şi rămâne in proprietatea municipiului Turda.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, ărecum şi Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Urbanism si Amenajare a Teritoriului în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 13
împotrivă 4
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X