Hotărârea nr. 118 privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str.Aurel Vlaicu nr.3, către Asociaţia ,,Camera de Sus’’

Hotărârea nr. 118 privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str.Aurel Vlaicu nr.3, către Asociaţia ,,Camera de Sus’’

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, catre Asociatia ,,Camera de Sus’’, a unor spaţii din imobilul situat administrativ în Municipiul Turda, str. Aurel Vlaicu nr. 3, jud. Cluj, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr.12994/19.06.2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului pulic şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Tinand seama de dispoziţiile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) şi alin.(6), art.115 alin.(1) lit.b), art.123 al.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată, si ale art.49 alin.1 lit.a) din OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă închirierea, pana la data de 01.04.2020, a unor spaţii din imobilul situat administrativ în Turda, str.Aurel Vlaicu nr.3, către Asociatia ,,Camera de Sus”, pentru desfasurarea activitatilor mentionate in statutul asociatiei, în următoarea componenţă:
– sala mare- 140,08 mp
– hol acces- 17,68 mp
– magazie- 15,07 mp
– hol magazie- 2,27 mp
– baie- 6,60 mp
– hol baie- 6,98 mp
Art. 2. Pentru folosinţa spatiilor se va percepe o chirie la nivelul celei stabilite, anual, prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Turda adoptate cu privire la stabilirea chiriei pentru spațiile și terenurile cu altă destinație decât locuință. Pentru anul 2019, pretul inchirierii spatiilor, stabilit conform HCL nr.377/20.12.2018, este de 1 leu/mp/luna.
Art. 3. Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiilor, precum și cele aferente utilităților se suportă de către Asociatia ,, Camera de Sus.’’
Art. 4. Predarea–primirea spaţiilor identificate la art.1 se va face în baza unui protocol, care va fi încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi Serviciului Evidenţa Patrimoniu şi GIS, în vederea ducerii la îndeplinire, Asociatiei ,,Camera de Sus’’, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X