Hotărârea nr. 119 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 119 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere raportul de specialitate al Teatrului Aureliu Manea Turda prin care se solicită aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget-finanţe, prognoze economice, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, art. 63 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Biroului Resurse Umane şi Teatrului Aureliu Manea Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X