Hotărârea nr. 12 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, Intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, Intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit în sedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: “Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, Intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 2122/30.01.2019 al Servicului Dezvoltare Publică şi Investitii;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, art. 63, alin. 1, lit. c, art. 126, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE şi principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ”Construire ansamblu de locuinţe sociale – 72 apartamente, branşamente şi racorduri la utilităţi în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă f.n., judeţul Cluj”, înscrişi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă finanţarea de la bugetul local al municipiului Turda a cheltuielilor estimate în devizul general în sumă totala de 318.335,30 lei (TVA inclus).
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X