Hotărârea nr. 120 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 120 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor Legii 215/2001, privind administrația publică locală și ale Legii 334/2002, legea bibliotecilor, republicată;
Având în vedere raportul de specialitate al Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu și Biroului resurse umane, înregistrat la nr. 12933/18.06.2019, prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate: nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6 şi art. 45, art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii municipale Teodor Murășanu Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Biroului Resurse Umane şi Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu Turda în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X