Hotărârea nr. 125 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 2” din Municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 125 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 2” din Municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judeţul Cluj”

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata din data de 16.07.2019;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 2” din Municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judeţul Cluj”, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian MATEI conform referatului de aprobare nr. 14831/12.07.2019;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 14830/12.07.2019 al Directiei Tehnice – SDPI.
In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
In temeiul art. 96, alin.(3), art.129, alin.(1) si alin.(6), lit.a, art. 139, alin.(3), lit.g si art.300, alin.(1), lit e din O.U.G. 57/03.07.2019 , partea I privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Turda, str. Tineretului nr.6, judeţul Cluj, aflat în proprietatea publica a MUNICIPIULUI TURDA, în suprafaţă de 12.610 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 63190, nr. cadastral 63190, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire baza sportiva tip 2”;
Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Turda, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Turda, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;
Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Turda se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local Turda în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 15.

 

Vezi hotărârea completă

X