Hotărârea nr. 128 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

Hotărârea nr. 128 privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

 

 

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.07.2019;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian MATEI;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 15292 din 18.07.2019 al Serviciului Dezvoltare Publica si Investitii;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 republicata pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice si Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 209/2017,
Luand in considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 129, alin.(2), lit.b, art.129, alin.(4), lit. D si art.139, alin.(1) din O.U.G. 57/03.07.2019 , partea I privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba Devizul general actualizat si principalii indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investitii: “Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala, inscrisi in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba finantarea de la bugetul local al municipiului Turda a cheltuielilor in suma totala de 161.836,67 lei ( TVA inclus ), conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala la obiectivul de investitii: “Lucrari de reabilitare si modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judetul Cluj in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”.
Art. 3. Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari orice alta prevedere avand acelasi obiect de reglementare isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X