Hotărârea nr. 129 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială a municipiului Turda”

Hotărârea nr. 129 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială a municipiului Turda”

 

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială a municipiului Turda”;
Având în vedere referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian Matei, raportul de specialitate comun al Serviciului Dezvoltare Publică și Investiții și al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 15.355/18.07.2019 prin care se consemnează devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială a municipiului Turda”, așa cum aceștia au rezultat din actualizarea documentației tehnice la faza PTE și din încheierea majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1, pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4, lit. d, art.139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici, actualizați în urma elaborării proiectului tehnic de execuție și a încheierii majorității contractelor de achiziție din cadrul proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială a municipiului Turda”, inscrisi in Anexa nr.1 și Anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X