Hotărârea nr. 13 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru Direcția de Asistență Socială, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale pentru Direcția de Asistență Socială, în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, cu privire la aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației GAL URBAN TURDA;
Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Asistenta Sociala Turda, înregistrat la nr. 744/21.01.2019, prin care se solicită aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației GAL URBAN TURDA;
Luând în considerare prevederile HCL 350/03.10.2017 privind aprobarea participării Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda (actual DAS) la constituirea asociaţiei GAL Urban Turda, ale art. 35, aliniatul 6 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 46, aliniatul 1, litera a din OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, precum şi ale Hotărârii Adunării Generale, nr. 4, a Asociației GAL URBAN TURDA din data de 27.11.2018;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 1, pentru buget-finante, prognoze economice, investiţii;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 7 lit. c şi art. 45, art. 63, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2019, plata cotizației anuale a Direcției de Asistenţă Socială Turda (DAS), în calitate de membru al Asociației GAL URBAN TURDA, în cuantum de 2400 lei/an și se achită din bugetul local.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcției de Asistenţă Socială Turda, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X