Hotărârea nr. 130 privind aprobarea PROCEDURII DE LUCRU de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare încheiat

Hotărârea nr. 130 privind aprobarea PROCEDURII DE LUCRU de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare încheiat

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară din data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea PROCEDURII DE LUCRU de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. catre locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare incheiat, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 15789 din 24.07.2019 al Serviciului Dezvoltare Publica si Investitii, precum şi prevederile HCL nr. 360/26.10.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din municipiul Turda si pentru aprobarea regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d, art. 129, alin. (7), lit. n si art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 , partea I privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă PROCEDURA DE LUCRU de decontare a serviciilor de salubrizare prestate de S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. către locuitorii din municipiul Turda care nu au contract de salubrizare încheiat, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Serviciului Dezvoltare Publica si Investitii şi societăţii PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X