Hotărârea nr. 132 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Hotărârea nr. 132 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

 

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul nr. 1918/11.07.2019 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 433/12.07.2019;
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 14896/15.07.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, a Consiliului local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor:
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
• art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
• art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
• Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.
• Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.
În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 12.08.2019, ora 11.15, respectiv în data de 19.08.2019, ora 11.15, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1918 din data de 11.07.2019, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului domnului Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM SA ca urmare a renunţării acestuia, începând cu data de 30.06.2019, precum şi constatarea vacantării funcţiei de administrator în cauză.
Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea demarării procedurii de selecţie pentru funcţia de administrator rămasă vacantă.
Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca procedura de selecţie să se realizeze de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X