Hotărârea nr. 133 privind alocarea imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 25, jud.Cluj,- demisol si parter -pentru implementarea proiectului “Centrul pentru initiative de tineret, voluntariat si implicare in comunitate”

Hotărârea nr. 133 privind alocarea imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 25, jud.Cluj,- demisol si parter -pentru implementarea proiectului “Centrul pentru initiative de tineret, voluntariat si implicare in comunitate”

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019;
Luand în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea alocarii imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 25, jud.Cluj, -parter si demisol- pentru implementarea proiectului castigator Turda Decide, “Centrul pentru initiative de tineret, voluntariat si implicare in comunitate”, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală si al Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS nr. 15.295/18.07.2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului pulic si privat, protectia mediului si investiti a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 139, al. (3) lit. g, art. 129, al ( 3), litera c, art. 196, al (1), litera a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum si ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă alocarea imobilului-(parter si demisol)- situat administrativ în Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 25, jud.Cluj, aflat in domeniul public al municipiului Turda, pentru implementarea proiectului denumit “Centrul pentru initiative de tineret, voluntariat si implicare in comunitate”, proiect declarat castigator, in cadrul procesului de bugetare participativa pentru anul 2019-Turda decide.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X