Hotărârea nr. 134 privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei unor spaţii situate în municipiul Turda, în incinta Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu” Turda

Hotărârea nr. 134 privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei unor spaţii situate în municipiul Turda, în incinta Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu” Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unor spatii situate in municipiul Turda, in incinta Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu” Turda, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere referatul de admitere, precum şi raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum si avizul Comisiei nr. 3 pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului pulic si privat, protectia mediului si investiti a Consiliului Local al municipiului Turda
Luând in considerare prevederile art. 112, al. (6) din Legea 1/2011, a educatiei nationale , ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, ale art. 139, al. (3) lit. g, art. 129, al ( 3), litera c, art. 196, al (1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum si ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinatiei, pe o perioada de 5 ani, a urmatoarelor spatii, aflate in domeniul public al municipiului Turda, situate in incinta Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu” Turda, inscrise in CF 63190 Turda, dupa cum urmeaza :
1. nr. Cad. 63190-C2-constructii administrative si social culturale- in suprafata de 658 m.p., cu destinatia « cantina »
2. nr. Cad. 63190-C3- constructii administrative si social culturale- in suprafata de 710 m.p., cu destinatia « internat » ;
din spatii ce apartin bazei materiale de invatamant , in spatii in care se desfasoara acte si fapte de comert aducatoare de profit ;
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administrație Publică Locală, Serviciului Urbanism si Amenajare a teritoriului, Liceului Teoretic “Liviu Rebreanu” Turda şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X