Hotărârea nr. 135 privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XIX – a

Hotărârea nr. 135 privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XIX – a

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XIXI–a, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală precum si avizul comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit p, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă următorul tarif pentru închirierea de spaţii în cadrul evenimentului Zilele municipiului Turda, ediţia a XIX–a: 25 lei/mp/zi. Tariful include preţul închirierii, contravaloarea serviciilor de salubritate si cheltuielile cu energia electrică.
Art. 2. Chiriaşii care vor amplasa bucătarii mobile, terase pentru alimentaţie publică, sunt obligaţi să asigure protejarea spaţiului închiriat prin folii de protecţie, astfel încât să nu degradeze sau să păteze locul atribuit,in caz contrar urmand sa suporte costurile cu refacerea spatiului degradat.
Art. 3. Chiriasii care au incheiate contracte de inchiriere cu administratia locala pentru suprafete de teren in vederea amplasarii de terase sezoniere, situate in perimetrul evenimentului sunt exceptati de la plata tarifului special prevazut la articolul 1 al prezentei hotarari.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, aparatului de specialitate al primarului în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X