Hotărârea nr. 136 privind aprobarea majorării contribuţiei lunare a societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea majorării contribuţiei lunare a societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea majorării contribuţiei lunare a societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate: nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2 – pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Având în vedere Hotararea nr. 26/19.07.2019 a Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda S.A., înaintată Consiliului Local al Municipiului Turda, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 5/31.01.2019;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată, ale art. 12, alin. 2, art. 18^1 alin. 1, litera b, alin. 3, art 67^1 şi Titlul XI din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit f, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă majorarea contribuţiei financiare lunare, pentru anul 2019, din partea societăţii Salina Turda S.A. către Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda, cu suma de 15.000 lei.
Art. 2. Începând cu data prezentei contribuţia financiară lunară, pentru anul 2019, din partea societăţii Salina Turda S.A. către Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda va fi în cuantum de 165.000 lei şi va fi virată în contul asociaţiei până cel târziu la data de 15 ale fiecarei luni.
Art. 3. La data adoptării prezentei, HCL nr. 5/2019 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a statutului Asociaţiei Handbal Club Potaissa Turda conform articolului 2 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se împuterniceste domnul Nap Adrian, ____________, să semneze din partea Consiliului Local al Municipiului Turda Actul Constitutiv modificat şi actualizat al Asociaţiei şi Statutul modificat şi actualizat al Asociaţiei, precum şi procesul verbal al adunării generale a asociaţilor care va avea loc după emiterea prezentei hotărâri.
Art. 6. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda S.A. va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind în cadrul AGA cele menţionate în prezenta hotărâre. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Salina Turda S.A. va avea loc în regim de urgenţă, după momentul adoptării prezentei hotărâri.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Salina Turda SA, societatii Salina Turda Turda S.A, Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, d-lui Nap Adrian, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 11
împotrivă 4
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 16.

 

Vezi hotărârea completă

X