Hotărârea nr. 137 privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Turda , la Hodmezovasarhely – Ungaria, in perioada 16-21 august 2019

Hotărârea nr. 137 privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Turda , la Hodmezovasarhely – Ungaria, in perioada 16-21 august 2019

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinara din data de 24.07.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei cu privire la deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Hodmezovasarhely – Ungaria, în perioada 13 – 21 august 2019;
Având în vedere invitaţia oraşului înfrăţit Hodmezovasarhely, de a participa la evenimentele organizate în memoria Sfântului Ştefan, în perioada 16 – 21 august 2019 şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Exeterne şi Relaţii Internaţionale nr. 15.567/22.07.2019;
Având în vedere prevederile HGR nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare şi HGR nr. 436/2002, privind deplasarea în străinătate a personalului român;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 5 pentru învaţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local la municipiului Turda;
În conformitate cu prevederilor art. 129, alin. 2, litera e, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă deplasarea la Hodmezovasarhely – Ungaria, în perioada 16 – 21 august 2019, pentru a paticipa la evenimentele organizate în memoria Sfântului Ştefan, a unei delegaţii a Municipiului Turda formate din:
– doamna Csep Leylla, în calitate de consilier local,
– domnul Zoltan Radu Cosmin, în calitate de consilier local.
Art. 2. Cheltuielile privind deplasarea se suportă conform prevederilor legale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Serviciului Finanţări Exeterne şi Relaţii Internaţionale, Biroului Resurse Umane şi persoanei delegate, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

Vezi hotărârea completă

X