Hotărârea nr. 138 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda, în domeniul public al Municipiului Turda

Hotărârea nr. 138 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda, în domeniul public al Municipiului Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Turda, in domeniul public al Municipiului Turda, înscris în C.F. nr. 4585 Turda, identificat cu nr. top. 1661, în suprafaţă de 604 mp, având categoria de folosinţă “teren intravilan”, situat in Turda, str. Gheoghe Bariţiu nr. 64. judeţul Cluj, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 10.644/24.05.2018 şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii, a Consiliului Local al Municipiului Turda,
În conformitate cu prevederile prevederile art. 8, alin. 1, art. 21, alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 213/1998, ale art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi alin. 5, art. 45, alin. 3 si alin. 6, art. 47 si art. 115, alin. 1, lit. b, art. 117, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicata a administratiei publice locale, precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Turda a imobilului înscris în C.F. nr. 4585 Turda, identificat cu nr. top. 1661, în suprafata de 604 mp, având categoria de folosinţă “teren intravilan”, situat în Turda, str. Gheorghe Bariţiu nr. 64.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Direcţiei Economice-Serviciului Contabilitate în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri 3
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

 

 

X