Hotărârea nr. 139 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23

Hotărârea nr. 139 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23, elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru nr. 1741/80/U din 19.03.2018;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completările şi modificările ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d-e, alin. 5. lit. c, art. 45 alin. 1, alin. 2 lit. e şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia publică Locală precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu – Construire imobil de locuinţe cu 8 apartamente D+P+3E în municipiul Turda, str. Augustin Bunea nr. 23, în baza Avizului Arhitectului Şef pe lângă Comisia Tehnică de Urbanism nr. 5/17.01.2018 şi în baza Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 1741/80/M/19.03.2018, anexate ca părţi componente prezentei cu următorii indici teritoriali urbanistici: P.O.T. = 36,09%; C.U.T. = 1,486; H = D+P+3 niveluri, spaţii verzi 21,20%.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X