Hotărârea nr. 14 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31.01.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru trimestrul I al anului 2019, proiect elaborat la iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;
Raportat la prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 2/2018 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2018, la prevederile art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7, alin. 1, lit. c, art. 10, alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură a Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi ale art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă programul de activităţi al Casei de Cultură pentru trimestrul I al anului 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judetului Cluj, Casei de Cultură a municipiului Turda precum şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldovan Adrian Petru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

 

Vezi hotărârea completă

X