Hotărârea nr. 141 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44, elaborat din
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru nr. 25496/365/U din 18.04.2018 şi avizul de oportunitate nr. 2 din 18.05.2018;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completările şi modificările ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările şi modificări ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4. lit. d-e, alin. 5. lit. c, art. 45 alin. 1, alin. 2 lit. e şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia publică Locală precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Construire locuinţă şi bazin vidanjabil în municipiul Turda, str. Hărcana nr. 44, prin includerea în teritoriul intravilan a terenului în suprafaţă de 5000 mp, în baza Avizului de Oprtunitate nr. 2/18.05.2018, a Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U. nr. 4/17.01.2018 şi a Raportului asupra informării şi consultării publicului nr. 25496/335/M/23.03.2018, anexate ca părţi componente prezentei cu următorii indici teritoriali urbanistici: regim de înălţime 3 niveluri (S/D+P+M/1), P.O.T. = 30%; C.U.T. max. = 0,3.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Arhitectului Şef în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

X