Hotărârea nr. 142 privind aprobarea suplimentării posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II

Hotărârea nr. 142 privind aprobarea suplimentării posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.05.2018;
Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea suplimentării posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Analizând raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială nr. 3553/15.05.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, HG nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum şi regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, HG nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară şi a Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 4 – pentru munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, culte, minoritati, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În baza art 36 alin. 2 lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,precum si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea posturilor la Creşele nr. 4 şi nr. 5 din Turda, Organigrama şi Statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, conform Anexelor I şi II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II.
Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 21
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 21.

 

 

X