Hotărârea nr. 144 privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 144 privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 31.05.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Cristian Octavian Matei şi raportul de specialitate al Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, înregistrat cu nr. 11.005/30.05.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 aliniatul 2, litera b, art. 45 alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulametului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda”, în cuantum de 35.770.594,18 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Turda, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 41.101 lei (inclusiv TVA), cât și contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 714.590 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Se împuterniceşte domnul Matei Cristian-Octavian, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Turda.
Art. 7. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

X