Hotărârea nr. 191 privind aprobarea realizării în Municipiul Turda a unei statui ecvestre –omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu

Hotărârea nr. 191 privind aprobarea realizării în Municipiul Turda a unei statui ecvestre –omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire aprobarea realizării în Municipiul Turda a unei statui ecvestre –omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii şi 5 pentru învaţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 286, 287, 292, Codul administrativ, ale art. 8 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. 1, art. 26 și art. 56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 2, art. 4, lit. d din Legea monumentelor de for public nr. 120/2006;
Ţinând seama de prevederile art. 43, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin 7, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă realizarea unei statui ecvestre, în semn de omagiu adus marelui voievod Mihai Viteazu – erou naţional şi unificator al tuturor românilor, statuie care va face parte din domeniul public al municipiului Turda.
Art. 2. Pentru realizarea acestui proiect cultural, se va solicita finanţare nerambursabilă de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Fonduri Norvegiene sau orice fond nerambursabil disponibil.
Art. 3. Se aprobă organizarea unui concurs de soluţii pentru desemnarea variantei de realizare statuii voievodului Mihai Viteazu.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, S.D.P.I. şi S.A.P.L., şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X