Hotărârea nr. 192 privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A.

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear
având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A.

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.082019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic SALINA TURDA S.A, elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 18271/28.08.2019 şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 152/2002, privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare , ale art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. b şi lit. d, alin. 7, lit. c, lit. r, ale art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor în vederea constituirii unei societăţi de turism balnear având ca asociat unic societatea SALINA TURDA S.A
Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor pentru verificarea şi rezervarea disponibilităţii denumirii societăţii pentru una din urmatoarele denumiri:
– Societatea Salina Balneo Medica Turda SRL
– Societatea Balneo Medica Salina Turda SRL
Art. 3. Obiectul de activitate al societăţii prevazută la art. 1 este tratament balnear şi de re-cuperare, percum si activitati conexe cu activitatea de turism.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi societăţii Salina Turda SA, Serviciului Administraţie Publică Locală în vederea ducerii la îndeplinire, si se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 15
împotrivă –
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X