Hotărârea nr. 193 privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale

Hotărârea nr. 193 privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian MATEI, cu privire la recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contributiei asociatiilor de proprietari in vedereea implementarii cererii de finantare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale;
Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Cristian-Octavian MATEI şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări externe și relații internaționale, înregistrat cu nr. 17.847/22.08.2019;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020 si Ghidul finantatorului pentru Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii şi nr. 2 pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare – art. 486, alineatul 6, ale O.U.G.. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu modificarile si completarile ulterioare – art. 13^1 alineatul 1 si art. 14, ale HCL nr. 36/12.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” și a indicatorilor tehnico-economici şi ale HCL nr. 48/28.03.2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Turda, Piața Republicii nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53”;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, lit. e, lit g, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Contractele de mandat nr. 4120/27.02.2018 si 4121/27.02.2018 încheiate cu Asociaţiile de proprietari str. Libertăţii nr. 2 bl. 53, respectiv cu Asociaţia de proprietari Piața Republicii nr. 43.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciului Administraţie Publică Locală și Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X