Hotărârea nr. 194 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019

Hotărârea nr. 194 privind deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, dl. Cristian Octavian Matei cu privire la deplasarea la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019;
Având în vedere invitaţia municipalității din Illgau, de a participa la o vizită informală, în perioada 24-28 septembrie 2019 şi raportul de specialitate al Serviciului finanțări externe și relații internaționale nr. 17981/23.08.2019;
Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 (pentru buget finanţe, prognoze economice);
Având în vedere prevederile HGR nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare şi HGR 436/2002, privind deplasarea în străinătate a personalului român;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 și alin. 2, lit. e, alin. 6 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă deplasarea d-lui Cristian Octavian Matei, în calitate de Primar al Municipiului Turda, la Illgau, Elveția, în perioada 24-28 septembrie 2019.
Art.2. Cheltuielile privind deplasarea se suportă conform prevederilor legale.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X