Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4”
și a indicatorilor tehnico-economici

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea si extinderea Gradinitei cu program prelungit “Prichindelul Istet” si a Cresei nr. 4” și a indicatorilor tehnico-economici;
Având în vedere referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian MATEI şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 17434/14.08.2019.
Tinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 pentru buget, prognoze economice şi investiţii și nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, lit. d; alin. 4, lit. d; art. 139, alin. 1; art. 196, alin. 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDELUL ISTET SI A CRESEI NR. 4” și indicatorii tehnico-economici, inscrisi in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Orice alte prevederi având același obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X