Hotărârea nr. 196 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 196 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinara din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian Matei, cu privire la aprobarea proiectului “Reabilitarea, dotarea si extinderea Gradinitei cu program prelungit “Prichindelul Istet” si a Cresei nr. 4” și a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian MATEI şi raportul de specialitate al Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale, înregistrat cu nr. 18270/28.08.2019.
Tinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 (pentru buget, prognoze economice şi investiţii);
Avand in vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d; art. 139, alin. 1; din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4”, în cuantum de 11.971.216,98 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 10.489.631,44 lei (inclusiv TVA) si valoarea totala neeligibila este de 1.481.585,54 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Turda, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 209.792,68 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “REABILITAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTET” SI A CRESEI NR. 4”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Turda.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Se împuterniceşte dl. Matei Cristian-Octavian, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Turda.
Art. 7. Orice alte prevederi având același obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

Vezi hotărârea completă

X